رسوایی دیگر برای رژیم متجاوزآخوندها و پاسداران فاسد و متجاوزش 

به گزارش داریوش معمار، خبرنگار در ایران، احمد جهان نژادیان، مدیر فضای سبز پالایشگاه آبادان، دختر جوانی را مورد تجاوز قرار داده و پس از اعتراض آن دختر، کارکنان حراست پالایشگاه و خانواده ی جهان نژادیان دختر مزبور را به شدت مضروب و آشکارا به او تعرض بدنی می کنند!
مهدی کاظمی، کارمند حراست پالایشگاه آبادان، کسی است که دختر معترض را مورد تعرض آشکار قرار می دهد. آنها باید توسط مردم و جوانان شورشی مجازات گردند. پاسخ هر تعرض به مردم را باید با خشم آتشین داد.

 

 

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹