محمدرضا باهنر، نایب رئيس پیشین مجلس: اگر مردم بیشتری به اعتراضات می‌پیوستند و تماشا نمی‌کردند، حکومت نمی توانست آبان ماه را جمع و جور کنند و به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلاً قابل جمع کردن نبود.
او با اشاره به اعتراض های آبان ماه سال گذشته گفت : وقتی مطالبات مردم روی هم انباشت می شوند و مردم «احساس می کنند که حق شان ادا نشده و یا مطالبات شان پاسخی دریافت نکرده و از طرف حاکمیت ظلمی به آنها روا شده است، طبیعی است که […] اینها به یک سری کینه و عقده ها و در نهایت به یک بشکۀ باروت تبدیل می شوند» و با جرقۀ «یک چاشنی» منفجر می شوند.
بايد به اين موجود يادآوری كرد! اتفاقا كانونهای شورشی قهرمان به همين كار مشغولند ! پيوند مردم بيشتری به قيام و چاشنی انفجار

دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹