کورتنی نمروف نماینده آمریکا در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد بر ضرورت تحقیق مستقل در مورد کشتار آبان ۹۸ تاکید کرد.
کورتنی نمروف در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران گفت: «هیچ‌گونه تحقیقات مستقل و شفاف در مورد کشتار بیش از ۱۵۰۰نفر در آبان ۹۸ صورت نگرفته است».وی با اشاره به اعدام‌های بی رحمانه و فراقضایی در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: ما هم‌چنان نسبت به احکام اعدام بعد از محاکمه‌های ناعادلانه نگرانیم. بی‌رحمانه‌ترین مورد اخیر اعدام کشتی‌گیر نوید افکاری بود.
کورتنی نمروف نماینده آمریکا در جلسه کمیته سوم هم‌چنین گفت: یک تحقیقات مستقل و شفاف در مورد کمیسیون مرگٍ سال۶۷ ضروری است. ما به‌جامعه جهانی فراخوان می‌دهیم. یک تحقیقات مستقل از جمله در مورد دست داشتن رئیس کنونی قوه قضاییه و وزیر دادگستری انجام دهند.(سایت سازمان ملل ۵آبان۹۹)
 سه شنبه ۶آبان ماه ۱۳۹۹