دلنوشته خواهر شهید قهرمان پهلوان نوید افکاری در ۴۴مین روز اعدام نوید خطاب به برادرش حبیب یک بار دیگر داستان مظلومیت است وظلم.
تازه داماد مادر برای تو می نویسم
تو را در بی‌خبر‌ترین حالت ممکن‌ در راه نجات جان رادرپهلوانت به نا‌عادلانه‌ترین حکم محکومت کردند به اتهام های واهی وبی اساس؛ تو را به بیدادگاه‌شان کشاندند نا‌حق محکومت کردند به ۲۷ سال حبس در اتاقک سرد تاریک شکنجه گاه …. به چه جرمی؟
خودت بگو به کدامین گناه تو را اینگونه به صلابه میکشند‌؟
به جرم عدالت خواهی و دفاع از جان برادر بی‌گناهت ؟
به جرم رد کردن سناریوی کذب دروغین اهرمنان علیه برادر ؟
به کدامین گناه ؟
عشق بین تو و نوید زبانزد است برادرانه‌هایتان …
همه از دلبستگی‌تان به هم میگویند …
ا‌زاینکه جان هم بودید …
به چشمان تو که خیره میشوم نوید را می‌بینم ..
راستی بگو از آن لحظه بگو !
که جان برادر را گرفتند خبرش را برایت آوردند …
تو چه کردی ؟
چگونه تاب آوردی با دستان بسته .. پشت دیوارهای بلند .. درهای آهنین
وقتی به سوی قتلگاه میبردندش و فریاد میزد … شنیدی نه ؟
شاهد رفتن جانت از بدن بودی‌ نه ؟
زمین هفت آسما‌نش آن شب برای غریبی‌تان خون گریه میکرد
میدانم. آخ چگونه میشود برادرت را به جوخه اعدام ببرند تو آرام باشی !!
حتی نگذارند برای بار آخر صورت غرق خونش را بوسه باران کنی ..
جسم بی‌جان شده اش را به آغو‌ش بکشی و به سوی آسمان سیاه شب از اعماق وجود؛ خدا را فریاد بزنی
برای نوید پرپر شده ات بباری .. به یاد کودکی‌هایتان‌ که هیجکس نوید را آزار نمیداد چون تو بودی
چون پشتش به برادر بزرگترش گرم بود
چون حبیب داشت
اگر زمین میخورد تو بلندش میکردی
اما اینبارهیچکس نبود
حبیب را به اسارت گرفتند و نویدش را تنهای تنها به دار کشیدند .. حتی نگذاشتند در عزای برادرسیاه پوش شود !!
مادر و پدر داغدارش را د‌ر بر بگیرد .. خواهرش را تسکین دهد … و برای هزارمین بار در خودش فرو بریزد ..
حالا در کورترین نقطه آن شکنجه گاه مرگ‌آور نشسته است و‌ روزهای این مردگی را رد میکند …!
خط هایی که روی دیوار کشیدی به ۵۰ روز رسیده است .. دیگر نوید برای همیشه آرام گرفته است
برادر‌جان دلم برایت تنگ شده است
تنگ که می‌گویم نه مثل تنگی پیراهن ؛ دلتنگی من ؛ شبیه حال نهنگی است که به جای اقیانوس او را در تنگ ماهی انداخته اند.
دلم برایت تنگ شده است؛ این یعنی ریه های من دم و بازدم نفس های تو را کم آورده‌اند.

 سه شنبه ۶آبان ماه ۱۳۹۹