پاسخ : اولا سر قیام آبانماه یک موضوعی را باهم تعیین تکلیف کنیم قیام آبان ماه یک قیام بسیار پیروزمند بوده و یکی از فرازهای جدی و یکی از گامهای جدی به سمت سرنگونی بوده است/ قیام آبان قیام خاموش شده ای نیست/ به اعتبار اینکه ۱۵۰۰نفر را در قیام آبانماه به شهادت رساندند یا این که قیام آبان را در سه روز اولش متوقف کرده اند ما نباید بگوییم که قیام آبان سرکوب و خاموش شد و تمام شد خیر! هرگز! قیام آبان یک قیام سرکوب شده و خاموش شده نیست. سرکوب موفق چند تا شاخص دارد/ قیام سرکوب شده قیامی است که مردم بعداز آن قیام در انجماد و سرما و یخ زدگی فرو بروند و امیدشان را ازدست بدهند/ جامعه ایران از ۹۸ تا به الان کجا امیدشان را ازدست داده اند؟ بلافاصله ما قیام دی۹۸ را داشتیم بلافاصله حضور عظیم مردم را در نه به انتخابات را داشتیم و در انتخابات دور دوم به صراحت خودشان گفتند که فقط یک تا سه درصد مردم شرکت کردند خودشان آمار دادند مردم تقریبا به صورت همگانی شرکت نکردند و این نوع دیگری از مقاومت مردم ماست پس بعد از قیام جامعه ما جوشان بوده است اگر قیام آبان سرکوب شده است که ما باید عکس این نمودها را در جامعه ببینیم یا بطور مشخص ما شورش زندانها را داشتیم و بعد در داستان اعدامها ما حضور ملیونی افراد را درصحنه داشتیم که اعدام را متوقف کنید و کردند بعد ما نوید را داشتیم مصطفی را داشتیم و در آخرش داستان مراسم استاد شجریان را داشتیم.بنابراین یک قیام آبان مطلق خاموش نشده برعکس گامی بوده از سلسه گامهای پیروز مند قیامهایی که مردم با موفقیت طی کردهاند/ نبرد فراز و نشیب دارد/ تک وپاتک دارد/ پیشروی و عقب نشینی دارد/ تجدید سازماندهی دارد و توقفی میکند و نفسی میگیرد و برای دور بعدی آماده میشود.نکته بعدی اگر سرکوبی موفق به خاموش کردن جامعه شده باشد باید بتواند درعرصه مقاومت نیز ضربه کاری بزند کجا این رژیم در قیام آبانماه توانسته ضربه کاری به این مقاومت بزند؟ شما منحنی مقاومت را در یکسال گذشته نگاه کنید/ کانونهای شورشی را نگاه کنید روزبروز ابعاد کمی وکیفی اقداماتشان رو به تزاید است نکته سوم اگر یک رژیم سرکوب موفقی داشته باید توان از بین بردن ریشه و علل پیدایش این قیام را داشته باشد. کجا این رژیم عواملی که منتج به قیام ۹۶ شده منتج به قیام ۹۸ شده را از بین برده است؟ ده برابر وصد برابر به این عوامل اضافه شده که کم نشده است و نکته آخر این رژیم وقتی میتواند صحبت از یک سرکوب موفق بکند که بتواند امورات جامعه را در جمیع جهات؛ جمع وجور کند و پیش برود که ما هرگز شاهد چنین رویدادی نیستیم. پس قیام آبانماه قیام سرکوب شدهای نیست یک قیام موفق و پیروزمند است و ما داریم ادامه همان قیام را طی میکنیم در چند مثال تاریخی میتوانیم به فهم خودمان عمق بدهیم. شما توجه کنید در جنگ جهانی دوم؛ هیتلر در لنینگراد ودر استالینگراد چند ملیون نفر را کشت ولی مگر توانست حضور نیروی مردمی و مقاومت را خاموش کند؟ در الجزایر در ابعاد میلیونی کشتند: مگر استعمار فرانسه توانست مقاومت را سرکوب کند؟ همچنین در ویتنام یا در ۱۷ شهریور؛ شاه مگر نکشت ولی مگر جامعه ایران خاموش شد؟ به عکس از ۱۷ شهریور گسترش داشت. این رژیم توان کشتار دارد ولی توان خاموش کردن مقاومت پیش روی خودش را ندارد اگر توان داشت دست از اعدام و کشتار جمعی مانند سابق بر نمی داشت ولی میبینید که در تمام این پروسه وقتی میخواهد یک نفر را اعدام بکند چه هزینه سنگینی باید بپردازد این توانش را محدود میکند. این رژیم تا بن استخوان به سرکوب و اعدام نیاز دارد اما در مجموع توانش را ندارد شما نگاه کنید به مقاومتها در زندان میخواهد که همان بلایی که در دهه ۶۰ بر روی سی هزار زندانی مجاهدخلق و انقلابی آورد را تکرار کند ولی نمی تواند؛ چون به دلایل متعدد هزینه بسیار سنگین و خطرناکی از وی میخواهد یعنی محاسبه میکند و میبیند که با شاقول قیام به ضررش است و شمشیر سرکوبش را موقت هم که شده غلاف میکند بنابراین به اختصار برایتان بگویم ما در نبردآتی در جبهه ای ۹۶درصدی مردم به علاوه مقاومت به علاوه حمایتهای منطقهای و بین المللی توان رویارویی با این نیروی سرکوبگر رژیم را داریم چرا که در تعادل قوای برتری به سر میبریم و از این رو میگوییم که رژیم با تمام دار و ندار و دستگاه سرکوبش قادر به منکوب کردن جامعه وتوقف قیامها را ندارد.

شنبه ۱۰آبان ۱۳۹۹
 

رضا مرادی