پدر زندانی جوان کشته شده در زندان امیرآباد گرگان گفت : طبق قانون در خصوص حقوق فرزندم که در زندان به صورت مشکوک کشته شده، پی گیری قضایی خواهم کرد.
آنامحمد حاجیلی دوجی افزود : آخرین بار محمد روز چهارشنبه ۲۱ آبان از زندان به من تلفن کرد. متعاقب آن پنجشنبه ۲۲آبان هم بندهای پسرم از زندان تلفنی خبر دادند؛ محمد را گارد زندان برای تنبیه به مکان دیگری منتقل نموده است.
گویا در آسایشگاه زندان درگیری بین زندانیان رخ میدهد و 3 نفر از جمله محمد را از خوابگاه به محوطه زندان میبرند،
وی گفت : روز شنبه ۲۴ آبان به زندان امیرآباد مراجعه کردم، مدیران زندان جواب قانع کننده ای به من ندادند.
بالاخره روز چهارشنبه ۲۸ آبان بعد از گذشت یک هفته از فوت فرزندم، مطلع شدم به خاطر روحیه پریشانم اهل فامیل مرا از دیدن جنازه فرزندم که ۱۹ سال داشت منع نمودند. ولی دوستم بعد از تشیع جنازه به من گفت : از دو گوش مرحوم خونریزی و در پشت سر محمد ضربه مشاهده گردید.بعد از درگیری، حین بردن محمد، وی فریاد زده به خانواده ام خبر بدهید.

شنبه اول آذر۱۳۹۹