شورای اتحادیه اروپا روز ۱۷آذر طی بیانیه‌یی تصمیم و مقرراتی را برای ایجاد یک نظام تحریم‌های جهانی حقوق‌بشر تصویب کرد.
این تصمیم تأکید می‌کند که ارتقاء و حفاظت از حقوق‌بشر همچنان سنگ بنا و اولویت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا است و منعکس‌کننده عزم اتحادیه اروپا برای برخورد با موارد نقض جدی حقوق‌بشر و بدرفتاری است.
در سایت شورای اتحادیه اروپا آمده است: برای اولین بار، اتحادیه اروپا خود را به چارچوبی مجهز می‌کند که به آن امکان می‌دهد افراد، نهادها و ارگانها از جمله عوامل دولتی و غیردولتی را که مسئول نقض جدی حقوق‌بشر و بدفتاری در سراسر جهان هستند یا با آن مرتبط هستند، صرفنظر از محل وقوع آنها، هدف قرار دهد.
این اقدامات محدود کننده، ممنوعیت سفر و انجماد دارایی علیه افراد و نهادها را اعمال و مقرر می‌کند. علاوه بر این، اشخاص حقیقی و حقوقی در اتحادیه اروپا از در اختیار قرار دادن منابع مالی به افراد لیست‌گذاری شده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منع خواهند شد.

در این بیانیه آمده است: «چارچوب اقدامات محدود کننده هدفمند در مورد اقداماتی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و سایر موارد جدی نقض حقوق‌بشر یا بدرفتاری (به‌عنوان مثال شکنجه، برده داری، قتلهای فراقضایی، دستگیری یا بازداشتهای خودسرانه) اعمال می‌شود. سایر موارد نقض حقوق‌بشر یا بدرفتاری نیز می‌تواند در محدوده نظام تحریم‌ها قرار گیرد، در صورتی که این نقضها یا بدرفتاریها گسترده و سیستماتیک باشد و یا از نظر اهداف سیاست مشترک خارجی و امنیتی مندرج در پیمان (ماده ۲۱ TEU) مورد نگرانی جدی باشند این شورا وظیفه خواهد داشت که بر اساس پیشنهادی از یک کشور عضو یا نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، لیست تحریم‌ها را تنظیم، بررسی و اصلاح کند.

  سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹