در پی خودداری زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از انتقال به بند ۲ الف در زندان اوین در دو سه هفته گذشته، رئیس این زندان با اعمال خشونت و وحشی‌گری و توسل به زور، این زندانی را که در حال گذراندن دوره حبس خود می‌باشد، از بند خارج کرده و برای بازجویی و پرونده‌سازی جدید به ۲الف منتقل نمود.
هجوم مأموران گارد ضدشورش با اعتراض و مقاومت سایر زندانیان روبه‌رو شد امامأموران با زندانیان درگیر شده و آنان را باباتون و شوکر به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در این هجوم خشونت‌بار، زندانیان سیاسی از جمله زهرا صفایی، پرستو معینی، فروغ تقی پور، گلرخ ابراهیمی ایرایی و چند زندانی سیاسی دیگر به‌شدت آسیب دیده‌اند.
زندانی سیاسی زهرا صفایی بر اثر ضربات باتون تمامی بدنش کبود شده است. پرستو معینی را که به دفاع از گلرخ و مادرش زهرا صفایی رفته بود، با موهایش گرفته و روی زمین کشیده‌اند تا او را از بند خارج کنند ولی سایر زنان زندانی در برابر این وحشیگری رژیم مقاومت کرده و او را از چنگ مأموران درآوردند.
در همین صحنه، چندین بار دست و پای فروغ تقی‌پور را گرفته و او را به این سو و آن‌سوی بند پرتاب کرده‌اند.
سرانجام، گلرخ ابراهیمی ایرایی را با ضرب و شتم بسیار از بند خارج کرده و به بند ۲ الف اوین منتقل می‌کنند.
گزارشها حاکی است که تلفنهای بند ۸ از روز شنبه تا سه‌شنبه قطع شده تا خبر این هجوم وحشیانه به زنان زندانی سیاسی به خارج از زندان درز پیدا نکند. خانواده‌های زندانیان، برای گرفتن خبر سلامتی فرزندان خود به مقابل زندان مراجعه می‌کنند امامأموران به دروغ به آنها می‌گویند «زندانیان حاضر به ملاقات نیستند».
گفتنی است در تمام طول مدت درگیری در بند ۸ زنان زندانی سیاسی، سایر زندانیان در بندهای دیگر این زندان در دفاع از حقوق این زنان به در و دیوارها می‌کوبیدند و شعار مرگ بر دیکتاتور آنها در بند ۸ شنیده می‌شده است.
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹