شبکه خبری بگونه

نه به تسليم و سكوت, نه به فقر و فحشا و اعتياد, نه به زندان و شكنجه و اعدام و نه به شاه و نه به شیخ

رویدادها

آمار قربانیان کرونا بیش از ۱۸۸هزار و ۷۰۰نفر در ۴۷۰شهر ایران

 یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹