پاسدار صغری خدادادی رییس جدید زندان قرچک ورامین بار دیگر زنان زندانی سیاسی در این زندان را تهدید کرد.
این تهدید درحالی صورت می گیرد که روز یکشنبه ۲۳ آذر۹۹ به دستور وی پس از ضرب و شتم وحشیانه زندانیان سیاسی بند زنان زندان قرچک ورامین توسط گارد ضدشورش زندانیان مصدوم و مجروح این هجوم وحشیانه بدون کمترین رسیدگی پزشکی به رها خود رها شدند.
صغری خدادادی و عواملش در زندان قرچک بدینوسیله میخواهند زندانیان را مجبور به سکوت و تمکین به اوامر غیرقانونی خود کنند اما زنان زندانی تسلیم این شرایط نشده و همچنان مقاومت می کنند.
بر اساس خبر های دریافتی شماری از زندانیان بدلیل قطع مکرر تلفنهای زندان و یا کم کردن زمانهای تماس اعتصاب تلفن کرده و گفته اند تا شرایط به حالت عادی بر نگردد از تماس با خانواده هایشان خودداری می کنند.
همچنین در آخرین مورد از اقدامات پاسدار صغری خدادادی این است که برای کلیه زندانیان سفارش چادر داد و دستور داده تا بالاجبار همه زندانیان در زندان از پوشش چادر استفاده کنند.
سه شنبه دوم دی ۱۳۹۹