بیش از یک هفته است که واکسن کرونا آیینه تمام‌نمای حاکمیت و دولت آخوندی شده است. پیش از نیز در طول یک سال گذشته، موضوع کرونا میدان آزمایش نظام ولایت فقیه در قبال سلامت مردم بوده است. در این میدان، آنچه خط و استراتژی نظام بود، نه اولویت مبارزه با کرونا و همراهی با مردم، که کرونا را فرصت حفظ نظام دانستن بوده است.
مردم ایران با بسیج میلیونی خود حول یک هشتک نشان دادند که مسأله مبرم ایران تأمین هر چه سریع‌تر واکسن کروناست. هشتگی که وجدانهای بیدار ایرانی و غیرایرانی را برانگیخت و در ترند جهانی واقع شد، ولی هیچ ندای وجدانی از دولت‌مردان و کارگزاران نظام ملایان برنیامد.
پس از این دادخواهی رئیس کل بانک مرکزی رژیم با یک وعده سرخرمن از «حل مشکل خرید واکسن کرونا» خبر داد! همتی رئیس بانک مرکزی رژیم گفت «موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم»!
پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹