جوانمیر مرادی عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ظهر امروز توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد.
جوانمیر مرادی کارگر برق صنعتی است و امروز شخصی به صورت تلفنی از وی برای بازدید و انجام یک پروژه کاری در حومه شهر کرمانشاه دعوت مینماید و هنگام مراجعه جوانمیر به محل در ساعت ۱/۳۰ دقیقه ظهر توسط مأمورین دستگیر شده و ساعت ۲/۳۰ دقیقه مأموران لباس شخصی جوانمیر مرادی را دستبند به دست به منزل‌اش برده و خانه وی را مورد تفتیش قرار میدهند و در نهایت جوانمیر را با خود میبرند.
جوانمیر مرادی کارگر برق صنعتی و از اعضای انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز میباشد. سالهاست که جوانمیر مرادی در اکثر شهرهای کشور و بخصوص پروژه‌های صنعتی جنوب مشغول به کار است.
نهادهای امنیتی همواره به بهانه‌های واهی کارگران و فعالین کارگری را دستگیر کرده و با پرونده‌سازیهای امنیتی آنها را به زندانهای طویل‌المدت محکوم مینمایند.

بخشی از اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران

یکشنبه ۱۴دی ۱۳۹۹