اکنون به گفتهٴ رسانه‌ها و کارشناسان رژیم، خرید واکسن معتبر خارجی هیچ مانعی ندارد و حتی «مواردی هم که درباره عدم وجود (نگهدارنده‌های سرد کنندهٔ واکسن) در ایران گفته می‌شود غیرقابل قبول است. چرا که تأمین این تجهیزات برای کشوری که ادعاهای زیادی دارد شبیه آپولو هوا کردن نیست و می‌تواند واکسن‌هایی را هم که برای نگهداری به یخچال‌های خاصی نیاز دارند، تأمین و تهیه کند» (محبوب‌فر-عضو ستاد حکومتی کرونا-۱۳دی۹۹).

پس موضوع توانایی در خرید واکسن نیست، اهداف مشخصی است که رژیم با کرونا و نخریدن واکسن دنبال می‌کند:

۱-کرونا ضد تجمع است. از این رو در مقابله با قیام، متحد دستگاه سرکوب رژیم آخوندی است

۲-خامنه‌ای نمی‌خواهد برای مقابله با کرونا و خرید واکسن، دست در جیب کرده و ولو مقداری از سرمایه‌های کلان نهادهای زیر دست خودش را صرف این مهم کند

۳-وارد کردن واکسن معتبر خارجی، مافیای داروی تحت کنترل سپاه پاسداران را از سود کلان و نجومی ناشی از فروش واکسن ادعایی داخلی، محروم می‌کند

۴-رژیم برای ایجاد شکاف در دیوار تحریم‌ها، پیاپی بر دروغ تحریم غذایی و دارویی می‌دمد تا با موج‌سواری بر روی مسائل انسانی، بتواند شکافی برای وارد کردن پول و… جهت تأمین مزدوران و دستگاه تروریسم و سرکوبش ایجاد کند.

اما واقعیت این است که همین سیاست ضد ملی و ضدانسانی، آن هم در شرایطی که واکسیناسیون عمومی و رایگان تبدیل به مطالبهٔ عمومی شده، خود خشمی متکاثف را در جامعه باعث می‌شود که این روزها مهره‌ها و رسانه‌های رژیم مرتب نسبت به آن هشدار می‌دهند. «نارضایتی مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. آیا (باید منتظر باشیم تا) مردم به کف خیابان بیایند؟» (آخوند فاضل میبدی- از آخوندهای حوزهٔ قم-۱۳دی).

دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹