به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران ابوالفضل غسالی، کارگر ایرانخودرو زندانی سیاسی در اعتراض بە عدم رسیدگی به مطالبات اولیه در زندان اوین از ١٧ دی ماە دست به اعتصاب غذا زده است
ابوالفضل غسالی در سال ۹۶ به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و در سال ۹۷ توسط بیدادگاه تهران به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم ابوالفضل غسالی در مرحله تجدیدنظر به ۴ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت.

شنبه ۲۰ دی  ۱۳۹۹