اسامی ۲۰ تن از کارگران و فعالین کارگری نیشکر هفت تپه که در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، پیامکی مبنی بر ارجاع پرونده آنها به (شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش) ارسال شده بود به پیوست می باشد.
عنوان اتهام » اخلال در نظم و آسایش عمومی» اعلام شده است که معنی و مفهوم آن این است که هر گونه دفاع از حق خواهی و حق طلبی در راستای کسب مطالبات پایمال شده توسط کارفرمایان و صاحبان قدرت، یعنی » اخلال در نظم و آسایش عمومی » این است قانون و مناسبات نظام سرمایه داری، آنها انتظار دارند تمام بی حقوقی ها را بر علیه ما را داشته باشند، ما را استثمار کنند، فقر و نداری را به ما تحمیل کنند و هزار مصيبت دیگر، اما در عوض ما کارگران شاکر و چاکر آنها باشیم، این است منطق نظام کثیف، سود پرست و استثمار گر سرمایه داری!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران مبارز و حق طلب، هرگونه پرونده سازی برای کارگران شریف و زحمت کش را محکوم کرده وخواهان پایان دادن این روند نخ نما و ضد کارگری می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۷ دی ماه ۱۳۹۹

شنبه  ۲۷ دی ۱۳۹۹