روز چهارشنبه ٢۴ دى ماه ٩٩؛ اداره اطلاعات سرکوبگر شوشتر چهار هموطن عرب كشاورز به دليل اعتراض به تصرف زمين هاى كشاورزى شان را بازداشت كرد. اين روستایيان با افرادى كه خواستند زمين هاى آنها را تصرف كنند، برخورد كرده و آنها را طرد كردند، كه بعد از درگيرى نيروهاى سرکوبگر امنيتى به روستا هجوم كرده و شمارى از كشاورزان روستاى حمزه را بازداشت كردند.
اسامى بازداشت شدگان به شرح زير است:
١-على حمزه نيا،28 ساله، فرزند محمد، از اهالى روستاى حمزه شوشتر، كشاورز
٢- عبدالله حمزه نيا، 22 ساله ، فرزند ناصر، كشاورز، از اهالى روستاى حمزه شوشتر
٣-سرتيپ حمزه نيا، فرزند نبى،30 ساله، كشاورز، از اهالى روستاى حمزه شوشتر
٤- على حمزه نيا،25 ساله، فرزند رحيم، كشاورز، از اهالى روستاى حمزه شوشتر

تا كنون از سرنوشت و اتهام بازداشت شدگان اطلاعى در دست نيست.

 

 

شنبه  ۲۷ دی ۱۳۹۹