کارگزاران شکنجه گر رژیم در زندان دُزاپ که یکی از وحشتناک ترین زندان ها است با گنجاندن چندین برابر ظرفیت زندان، شرایط بسیار سختی را برای زندانیان بوجود آورده اند.
یک منبع نزدیک به زندانی محمد انور عالی زهی که در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۹ در این زندان اعدام شد به رسانک گفت: «قبل از اعدام محمدانور، مسئولین و زندانبانان به شدت او مورد ضرب و شتم قرار داده اند.»
این منبع افزود: «همه بدن او [محمد انور‌] کبود بوده و زمانی که جسد را تحویل گرفته اند، بینی اش نیز کج بوده که ممکن است بر اثر ضرب و شتم شکسته باشد.»

پنج شنبه  ۲ بهمن ۱۳۹۹