روز سه‌شنبه ۷بهمن ماه تجمع گسترده و سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بر اساس فراخوان قبلی  درشهرهای  ایران برگزار شد.

سه‌شنبه ۷بهمن ماه ۱۳۹۹