که در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ از طریق تهدید تلفنی به اداره اطلاعات مریوان احضار
و سپس بازداشت و پس از چند روز شکنجه و بازجویی با گرفتن تعهد کتبی آزاد شد.

سه شنبه ۲۱بهمن ماه۱۳۹۹