محمد جواد ظریف در پیامی که به‌مناسبت ۲۲بهمن فرستاد گفت: «با حضور دولتی جدید در واشنگتن این فرصت وجود دارد که رویکرد تازه‌یی آزموده شود، اما پنجره کنونی به‌سرعت در حال بسته شدن است».
وی ضمن تهدید آمریکا گفت: «به‌زودی دولت من مجبور خواهد بود تا اقدامی جبرانی تازه‌یی اتخاذ کند در پاسخ به عدم پایبندی تأسف‌بار آمریکا و اروپا به تعهداتشان ذیل توافق هسته‌ای…
این امر تنها در صورتی قابل اجتناب است که ایالت متحده تصمیم بگیرد که از شکست حداکثری ترامپ درس بگیرد نه این‌که به آن گرایش داشته باشد» (سایت حکومتی انتخاب ۲۲بهمن).

چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه۱۳۹۹