هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران طی نامه‌یی سرگشاده از زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به خامنه‌ای، نوشت:
با این‌همه اعدام و زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و اعتیاد و طلاق و فحشا و فساد، هنوز نمی‌خواهید باور کنید که چه بلایی بر سر ملت ایران آورده اید؟… . . ملت جواب شما را به‌زودی در خیابان‌ها با مشت گره کرده خواهند داد!
وی در ادامه نوشته است: زندان را برایم زندان در زندان کرده‌اید. که در سه جا تلفنم با خانواده را کنترل می‌کنند. مأمور مرا از اتاق به دفتر سرپرستی برده که در حضور رئیس بند یا افسر نگهبان تلفن بزنم، همین تلفن را حفاظت زندان و اداره اطلاعات نیز کنترل می‌کنند.
هاشم خواستار همچنین درباره سیاست خارجی خامنه‌ای نوشته است: سیاست خارجی شما هم‌چون آلمان هیتلری با آن توان نظامیش که دنیا را به آتش و خون کشید و شما با توان نظامی‌تان خاورمیانه را به آتش و خون کشیده‌اید… .
به‌زودی در خاورمیانه نیز با محوریت ایران آزاد و دموکراتیک اتحادیه کشورهای خاورمیانه به‌وجود خواهد آمد.
نماینده معلمان آزاده با مقایسه خودکامگی و ترفندهای دو دیکتاتور شاه و شیخ، نوشت: در رژیم شاه در زمان انتخابات سه مهره کرواتی سیاه و سفید و خاکستری که کاملاً درخطشان بودند می‌گذاشتند که مردم یکی را انتخاب کنند…
هاشم خواستار افزوده است: در مقابل سؤال بچه‌بازجو که می‌گفت مردم در انتخابات و تجمعات حکومتی بسیار شرکت می‌کنند نوشتم به‌قول خمینی که به رژیم شاه می‌گفت سرنیزه‌ها را از زیر گلوی مردم بردارید تا ببینید مردم باکی هستند؛ شما هم سرنیزه‌ها را از زیر گلوی مردم بردارید تا ببینید مردم باکی هستند؟
هاشم خواستار در بخش پایانی نامه‌اش از شکنجه‌گاه و زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به خلیفه ارتجاع نوشته است: بوی تغییر به مشام نیروهای سرکوبگر رسیده و برای آنها مسلم شده که تغییر در راه است… . این‌بار از داخل زندان به شما می‌گویم؛ فوراً استعفا کن، اگر آزاد بودم و می‌نوشتم مثنوی هفتاد من می‌شد.

بند ۶ – ۱ زندان وکیل آباد مشهد، نماینده معلمان آزاده ایران، سید هاشم خواستار زمستان ۹۹

 

 

پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه۱۳۹۹