به گزارش خبرگزاری حکومتی رکنا یک قاضی دادگستری در پیشوای ورامین روزدوشنبه ۲۷ بهمنمورد سوءقصد قرار گرفت و سه مرد ناشناس قصد ترور این قاضی را داشتند.د ادستان رژیم در پیشوای ورامین گفت : افراد ناشناس خودروی قاضی یکی از شعبه های این شهرستان را ساعت ۷و ۴۵دقیقه صبح امروز با سلاح گرم مورد حمله قرار دادند.
مرتضی طهماسبی با بیان اینکه قاضی در سلامت است افزود: این سوقصد در یکی از خیابانهای پیشوا رخ داده است و سه نفر دستگیر شده اند.

دوشنبه ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۹