به گزارش رسیده برغم وخامت حال زندانیان سیاسی علی باقری و محمد نجفی در زندان اراک از دادن مرخصی درمانی به این دو زندانی جلوگیری شده است.
خبرهای رسیده از زندان اراک حاکیست که ویروس کرونا در این زندان به گونه ای چشمگیر رو به افزایش و همه گیری است و در این باره نه تنها هیچ گونه کار پیشگیرانه ای نشده و نمی شود، مبتلایان را به سلول های انفرادی زندان که مخصوص شکنجه و تنبیه می‌باشد می برند و هیچ گونه رسیدگی پزشکی به بیماران نمی شود.
یک منبع آگاه می گوید: « در این بین دو تن از زندانیان سیاسی علی باقری و محمد نجفی به خاطر بیماری قند خون و فشار خون وضعیت بغرنجی دارند. این دو زندانی نیاز فوری به مرخصی درمانی دارند و توان تحمل حبس بویژه در این شرایط را ندارند، اما مسئولان زندان با دادن مرخصی به آنها مخالفت کرده و با این روش آنها را شکنجه می‌کنند».
خبرهای رسیده از این زندان حاکی است برغم شدت گرفتن ویروس کرونا در زندان اراک مسئولان زندان با دادن مرخصی به زندانیان عقیدتی و سیاسی مخالفت می‌کنند به همین دلیل جان آنها در خطر است.

پنجشنبه ۳۰بهمن ماه۱۳۹۹