شامگاه شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹، تعقیب و گریز و تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران، مرگ دلخراش دو کاسبکار زحمتکش و شریف را در مرزهای پشدر کردستان به دنبال داشت. در پی تیراندازی نیروهای سپاه، این کاسبکاران، برای نجات خود، به رودخانه پشکاوه«قاسم رش» واقع در مرزهای بخش پشدرکردستان، پناه بردند که باعث غرق شدن آنها و از دست دادن جانشان گردید.
به گزارش رسیده از هه نگاو، این دو کاسبکار، ابوبکر محمدی، ۳۵ ساله و اهل روستای گوره‌شیر سردشت و اسکندر محمد، اهل یکی از روستاهای بخش پشدر بودند. هر دوکاسبکار متاهل و بوده‌اند. ابوبکر محمدی، متأهل و دارای یک فرزند و اسکندر محمد نیز، متأهل و دارای دو فرزند می‌باشد.
به گفته یک منبع، این دو کاسبکار در حین عبور از مرز، توسط نیروهای سپاه پاسداران مورد تعقیب قرار گرفته و به سوی آنها شلیک کرده‌اند و به همین دلیل آنها ناچار شده‌اند خود را به داخل رودخانه بیندازند و غرق شوند.
جسد این دو کاسبکار توسط مردم روستاهای اطراف رودخانه پیدا شد. آنها گروهی ۵ نفره بودند که از ۳ نفر دیگر خبری نیست.

یکشنبه ۳ اسفند اسفند۱۳۹۹