کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۹اسفند۹۹، صبح روز دوشنبه ۱۸ اسفند مأموران گارد زندان مرکزی ارومیه در یک هجوم وحشیانه به بندهای مشاوره، سلامت ۱ و سلامت ۲ اقدام به بازرسی این بندها و تخریب اموال ناچیز زندانیان کردند.
«ماموران به بهانه بازرسی، اقدام به تخریب وسایل زندانیان و شکستن لیوانها و فلاکسهای زندانیان کردند.
این عمل وحشیانه ماموران زندان با اعتراض زندانیان مواجه شد که چرا اموال ما را تخریب می کنید این چه اقدام وحشیانه ای است؟ اما ماموران زندان بدون توجه به اعتراض زندانیان به کار خودشان ادامه دادند».

سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹