رسانه های حکومتی از سفر پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم به استان کردستان یکی از محرومترین استانهای کشور که صدها هزار نفر از مردمش به دلیل فقر و بیکاری کولبری می کنند و روزانه توسط پاسداران کشتار می شوند خبردادند. رسانهٔ حکومتی همدلی رور ۱۹ اسفندبا اشاره به آتش نهفته در مناطق مرزی هشدار داد:
«در کشور فقر و بیکاری بیداد می‌کند. وجود تبعیض و هم‌چنین فقر اقتصادی تبدیل به‌چیزی می‌شود که ما آن را سوخت‌بر یا کولبر می‌نامیم.
جامعه هم این وضعیت را مدتی تحمل می‌کند، اما ممکن است در نهایت این تحمل سبب اعتراض شود، همان‌طورکه امروز در سیستان‌وبلوچستان شاهد هستیم.»
خامنه‌ای در وحشت از گسترش آتش سوختبران به کردستان، سران قوایش را به میدان آورد تا به زعم خودش قیامی که از بلوچستان شروع شد به نقاط دیگر کشور به‌خصوص کردستان سرایت نکند.

چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹