آخوند روحانی در آخرین جلسه هیات دولت با پوشیدن عبایی که رویش نوشته ساخت ایتالیا مورد سوال باند دیگر قرار گرفته که چرا در شرایطی که خامنه ای بر تولید داخلی تاکید دارند رفته عبای ایتالیایی پوشیده؟! در نظام آخوندی که پشت گردن هرکدامشان را نگاه بکنید نوشته شده مید آف انگلند(ساخت انگلستان)و بیشتر سرانش تابعیت دوگانه دارند و به ظاهر به دلیل ماهیت واپسگرا و ضد تاریخی اش مستقل و منزوی ولی در عمل به همه جا وابسته است و برای زندانی کردن مردم دستبند و پابند هم از انگلیس و جاهای دیگر وارد می کند؛ عبای ایتالیایی رئيس دولتش تعجب ندارد. خمینی همان زمان که می گفت اگر اسرائیل دست به دریا بزند دریا نجس می شود از اسرائیل اسلحه وارد می کرد!
حسام الدین آشنا مشاور روحانی نوشته:عبای ایرانی بهاره سراغ دارید؟!
بله اینها در حالیکه مردم شش ماه و یک سال است رنگ گوشت ندیدن عمامه و عبا و نعلین فصلی سفارش میدن!
کاربری نوشته:«برگزاری جلسهٔ هیئت دولت فداکار ‌و‌ زحمت‌کش در زیر باران با شوی حمایت از «تولید ملّی» در پایان سال «جهش تولید» با پارچه ایتالیایی قبای حسن روحانی».

جمعه  ۲۹ اسفندماه ۹۹