زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد پس از انتقال با خشونت از اوین به زندان سمنان با تشدید فشارهای ضدانسانی روبه‌رو شده است
مریم اکبری منفرد از روز انتقال اجباری از زندان اوین به زندان سمنان در ۱۹ اسفندماه، با محدودیتها و فشارهای گوناگون دژخیمان روبه‌روست. این زندانی سیاسی که دوازدهمین سال زندان خود را با انواع فشارها و بدون حتی یک روز مرخصی می‌گذراند، از روز اول تبعید به بازداشتگاه موسوم به مبارزه با مواد مخدر سمنان، توسط مأموران اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و به‌مدت ۲هفته در قرنطینه این زندان بدون برخورداری از حداقل امکانات ضروری و در شرایط بسیار بد بهداشتی تحت فشار قرار گرفت و حتی وسایل شخصی و داروهای ضروریش را به او ندادند.
مریم اکبری سپس به بند عمومی زندان عادی زنان در سمنان منتقل شد که از نظر بهداشتی وضع بسیار نامطلوب و اسفباری دارد. در زندان عادی زنان هیچ‌یک از ضوابط کرونا رعایت نمی‌شود و مواد ضدعفونی کننده و تمیز کننده در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد.

تماس تلفنی مریم اکبری نیز ممنوع یا بسیار محدود شده و فقط در دفتر زندان با حضورمأموران انجام می‌شود .

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰