سال گذر از مانع اصلی
مانع اصلی در میهن مان ایران تئوکراسی، دیکتاتوری، و غارتگری نظام حاکم است. این حاکمیت استبدادی خود را زیر نقاب جمهوریت و اسلامیت، پنهان کرده است.
مانع اصلی در ایران همانا رژیم جور و جهل ولایت فقیه است که سد راه آزادی، برابری، دمکراسی، توزیع عادلانه ثروتها، رفاه، تولید، پیشرفت و باعث ایجاد بحران و گرفتاری برای کارگران، بازنشستگان ،بانوان و….تمام مردم شده است.
صدای مردم در قیام آبان ۹۸ با فریاد بلند «نه این طرف نه آن طرف – نابود باد بیت و سلطنت» توسط جهانیان شنیده شده است.
«نه بد میخوام -نه بدتری -نه سلطنت نه رهبری» و «نه شاه میخوایم نه ملا» از دیگر شعارهای مردم ایران بود.
این شعارها و خواسته ها هنوز در گوشمان می پیچد و بارها مخالفتمان را با دیکتاتوری و استبداد و میلمان به آزادی و براندازی اصل دیکتاتوری که نامش نظام ولایت فقیه است و برقراری یک جمهوری دموکراتیک براساس نهادها و ارگانهای مردم سالار که باعث برقراری عدل و برابری شود، اعلام کرده ایم.
مقصود از نوشتن این بیانیه اعلام همراهی با مردم مبارز و آزادی خواه در سراسر این سرزمین پهناور از آغاز سال ۱۴۰۰ و دعوت برای اتحاد همه براندازان و آزادیخواهان در راه گذار از مانع اصلی یعنی براندازی نظام ضدبشر و ضدهستی ولایت فقیه و سپس بازسازی خانه و میهنمان است.
آرش صادقی _ سهیل عربی – ابوالقاسم فولادوند
زندان رجایی شهر
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰