طبق فراخوان داده شده  روز یکشنبه ۵ اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌طور سراسری درشهرهای ایران  دست به‌تجمع و اعتراض زدند.

 یکشنبه ۵ اردیبهشت۱۴۰۰