ضرورت مقاومت و قیام آزادیبخش و قهر آمیز سازمان یافته در برابر نظام ولایت فقیه که سیاست انقباض و سرکوب را در پیش گرفته است. پاسخی مناسب بوده و هست که از سی خرداد شصت آغاز واکنون به بلوغ اجتماعی رسیده است.

موانعی که سالها بر سر راه این استراتژی ظفرنمون قرار داشت یک به یک کنار رفته اند. از سیاست مماشات استعمار تا خطوط انحرافی و اکنون زائده های رژیم که ضربه گیرهای آن بودند.

اکنون خط و استراتژی سرنگونی است که در برابر دیدگان هر ایرانی برق می زند تا پای در این مسیر بگذارد. مسیری که یگانه راه برای رسیدن به آزادی است. سازماندهی و گسترش کانونهای شورشی روز به روز درستی و حقانیت خود را به اثبات می رساند.

اکنون دیگر صندوق رای و گذار مسالمت آمیز و شعارهای بی هزینه تلاش های چندش آوری هستند که تا کنون در خدمت و یاری رساندن به بقای دیکتاتوری ولایت فقیه بوده اند.موسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران پیامش این است که شورشگران پیروزی می سازند.

دوشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰