به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام؛ ماموران سه ارگان گارد زندان ارومیه به داخل برخی از بندهای این زندان یورش برده و زندانیانی را که در اعتراض به وضعیت بد زندان در اعتصاب غذا بسر میبرند مورد ضرب و شتم قرار دادند.
منابع موثق گزارش دادند صبح روز یکشنبه ۹ خرداد۱۴۰۰، سه یگان شامل یگان گارد زندان، یگان گارد نیروی انتظامی و گارد نوپا با بیش از ۱۲۰مامور برای سرکوب زندانیانی که در اعتراض دست به اعتصاب زده اند، به بندهای ۱ و ۲ این زندان حمله کردند.
زندانیان این بندها به شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان، انبوه جابجایی ها و تراکم بیش از حد جمعیت در این این دو بند و همچنین نبود دارو برای بیماران اعتراض کرده بودند اما با بی اعتنایی رئیس زندان و افسر نگهبانها روبرو شدند. به همین علت وقتی که راهی برای پاسخگویی به خواسته های خود نیافتند دست به اعتصاب زدند.
اما پاسخ رئیس زندان به خواسته این زندانیان آن هم در شرایط کرونا، لشگرکشی به درون بندها بود. خبرها حاکی است که مأموران هنگام حمله، درب بندهای ۱۴ و ۱۵ و ۱ و ۲ را بستند تا کسی شاهد وحشی گری های آنها نباشد.

دوشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰