کمیته مرکزی سازمان خبات کردستان ایران طی اطلاعیه درباره تحریم نمایش انتخاباتی رژیم نوشت: اکنون که حتی شمار قابل توجهی از مهره‌های اصلی رژیم، از نامشروع بودن و مضحک بودن انتخابات و حتی در تناقضش با معیارهای قانونی خود رژیم سخن می‌گویند، به‌ خوبی مشخص شد که آنچه سازمان خبات و مبارزان و نیروهای شورشی و آزادیخواه سراسر ایران، در مدت سالهای گذشته درخواست تحریم نمایش انتخابات را می‌کردند و بر این خواست واقعی تأکید می‌کردند که نمایش انتخابات تنها به نفع آخوندهای جلاد و تداوم حکومت دیکتاتوریشان می‌باشد، بار دیگر اثبات شد که تحریم و بایکوت نمایش انتخابات و هم‌چنین عزم سرنگونی خواهی، تصمیمی درست و منطقی بوده و رد هر گونه مذاکره و نشست به هر بهانه و در هر چهارچوبی، عملی مضر برای ملت و سرزمین و روند آزادیخواهی و دموکراسی خواهی است.

سازمان خبات کردستان ایران با شناخت ماهیت رژیم دیکتاتور و ضد کورد و ضد انسانی آخوندی، هر گونه نمایشی انتخاباتی را که این رژیم به راه اندازد به تمام معنا تحریم کرده و از هم میهنان کوردستان و ملت ایران می‌خواهد انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری و نمایندگان شهر و روستا را تحریم کنند.

(اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان خبات۱۵ خرداد)

شنبه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۰