تعامل با رژیم ایران که بتواند به رفتار شرورانه آن پایان دهد امری محال است. تا زمانیکه این آخوندها در قدرت هستند، چیزی تغییر نخواهد کرد.
نیویورک تایمز روز ۲۵خرداد در مقاله‌یی به قلم توماس فریدمن نوشت: روز جمعه ۲۸خرداد رژیم ایران یک انتخابات ریاست جمهوری دروغین برگزار خواهد کرد که در آن ایرانیان ”آزاد“ هستند به هر یک از کاندیداهای تأیید شده توسط رژیم رأی بدهند. حضوری اندک که بی‌سابقه است، پیش‌بینی می‌شود. تا زمانیکه این آخوندها در قدرت هستند، چیزی تغییر نخواهد کرد.

نیویورک تایمز افزود: تعامل مؤثر با رژیم ایران تا زمانی که رفتار شرورانه آن از بین برود امری محال است.

رابرت لیتواک، معاون ارشد رئیس مرکز ویلسون گفت: من از تغییر قهری رژیم #تهران از خارج کشور حمایت نمی‌کنم. این تنها، پروژه مردم ایران است که هم حق و هم قدرت انجام آنرا دارند.

پنجشنبه ۲۷خردادماه ۱۴۰۰