متن کامل این نامه:

«تحریم انتخابات نمایشی و رای من سرنگونی! این صدای من است از پشت میله های زندان سمنان با بدترین شرایط انسانی، هم طنین صدای ۳۳ ساله مادارن دادخواه ۶۷ و همراه با مادران دادخواه ۹۸

‏آنچه در تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، پایان نیافت، آغازی بود برای کشتار که سکوت و بی عملی، تداومش آبان ۹۸ را رقم زد و خون‌های بیشتر را ریخت. اما آنچه الآن رقم زده می‌شود خروش همان خون‌های ریخته شده است، طنین صدای مادران ۶۷ است که در خفا و در تنهایی خود به جای مزار فرزندانشان بر تلی از خاک رو به روی قاب عکس‌هایی که فرزندانشان را برای همیشه جوانان با طراوت نگه داشته بود و اکنون آن صدا از گلوی مادران ۹۸ و ۹۶ گوش فلک و شب پرستان را کر می‌کند.

بله ما طنین همان صداییم که هر رایی، شریک قتل و پرپر کردن جوانان این وطن است…. ‏اینک صف مردم و ضد مردم با خط سرخ خون شهیدانمان از هم جدا شده است. ‏دود و دم وسط بازها و نان به نرخ روز خوران در هر کسوتی خوابید و دست‌هایشان رو شده است ولی افسوس که در سایه خیانت همین دلواپسان مخفی نظام، رسیدن به این نقطه با جان‌های شیفته بهترین فرزندانمان گره خورد. اینبار اما مردم ایران عزمشان جزم است و صدایشان رساتر از هر سال.

‏تحریم انتخابات یک وظیفه ملی و تاریخی است که صبح آزادی را نزدیک می‌کند. ‏گوش کنید این طنین صدای یک انقلاب است که روز جمعه با مهر عدم مشروعیت به این نظام می رود که آزادی را هرچند سخت از دل شکنجه ها و اعدامها و خونابه های زخم عزیزانمان بیرون بکشد. ‏بازی خیمه شب بازی حکومت، رسواتر از آن است که دست و پا زدنهایشان کاری از پیش ببرند.

‏از پس سیمهای خاردار و دیوارهای بلند زندان فریادم را هم طنین با مردم ایران می کنم.
‏از آن ماست پیروزی
‏از آن ماست فردا

‏مریم اکبری منفرد / ‏خردادماه ۱۴۰۰ / ‏زندان سمنان.»

این صدای من است از پشت میله های زندان سمنان با بدترین شرایط انسانی، هم طنین صدای ۳۳ ساله مادارن دادخواه ۶۷ و همراه با مادران دادخواه ۹۸
‏آنچه در تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، پایان نیافت، آغازی بود برای کشتار که سکوت و بی عملی، تداومش آبان ۹۸ را رقم زد و خون‌های بیشتر را ریخت. اما آنچه الآن رقم زده می‌شود خروش همان خون‌های ریخته شده است، طنین صدای مادران ۶۷ است که در خفا و در تنهایی خود به جای مزار فرزندانشان بر تلی از خاک رو به روی قاب عکس‌هایی که فرزندانشان را برای همیشه جوانان با طراوت نگه داشته بود و اکنون آن صدا از گلوی مادران ۹۸ و ۹۶ گوش فلک و شب پرستان را کر می‌کند.بله ما طنین همان صداییم که هر رایی، شریک قتل و پرپر کردن جوانان این وطن است…. ‏اینک صف مردم و ضد مردم با خط سرخ خون شهیدانمان از هم جدا شده است. ‏دود و دم وسط بازها و نان به نرخ روز خوران در هر کسوتی خوابید و دست‌هایشان رو شده است ولی افسوس که در سایه خیانت همین دلواپسان مخفی نظام، رسیدن به این نقطه با جان‌های شیفته بهترین فرزندانمان گره خورد. اینبار اما مردم ایران عزمشان جزم است و صدایشان رساتر از هر سال.
‏تحریم انتخابات یک وظیفه ملی و تاریخی است که صبح آزادی را نزدیک می‌کند. ‏گوش کنید این طنین صدای یک انقلاب است که روز جمعه با مهر عدم مشروعیت به این نظام می رود که آزادی را هرچند سخت از دل شکنجه ها و اعدامها و خونابه های زخم عزیزانمان بیرون بکشد. ‏بازی خیمه شب بازی حکومت، رسواتر از آن است که دست و پا زدنهایشان کاری از پیش ببرند.
‏از پس سیمهای خاردار و دیوارهای بلند زندان فریادم را هم طنین با مردم ایران می کنم.
‏از آن ماست پیروزی
‏از آن ماست فردا
‏مریم اکبری منفرد / ‏خردادماه ۱۴۰۰ / ‏زندان  سمنان

هرانا

جمعه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰