این روزنامهٔ حکومتی نوشت: فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور در ماههای منتهی به انتخابات نهیب یک شــرایط بســته را می‌داد و ذیل همین فضا بود که انتخابات جمعه گذشته را یک شکست برای نظام قلمداد می‌کردند، …
فشارهای چندماهه سیاسی، رسانه‌ای معاندان و نیز تحریم هــا پارامتــر مهمی بود که باعث دلســردی جامعه و عدم تمایل مردم برای شــرکت در انتخابات می‌شــد… جا دارد که در آینده دولت ســیزدهم و حاکمیت بازنگری جدی در اقدامات، تصمیمات و سیاســتهای خود داشــته باشند. در غیراین صورت… هر ســناریویی امکان وقوع دارد، حتی فروپاشی. (روزنامه نقش اقتصاد ۳۱خرداد)

دوشنبه ۳۱خردادماه ۱۴۰۰