ابراهیم رئیسی در آینده بر ایران حکومت خواهد کرد، وی مسئول اعدامهای دست جمعی است.
رئیسی به عنوان رئیس ارشد دادگستری ایران، از سالها پیش شخصیتی مهم در ساختار رژیم تروریستی بوده و دست‌ او به خون‌های زیادی آلوده است.
سال ۶۷ وی به عنوان معاون دادستان عمومی کشور درگیر اعدام‌های دسته جمعی بود، که در آن ۱۰ هزار زندانی سیاسی شکنجه و به قتل رسیدند. چگونه همچین کسی با بیش از۶۰ درصد آرا می‌تواند رئیس جمهور شود؟
حقیقت غم انگیز این است که انتخابات نه آزاد و نه منصفانه بود.

چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰