فدراسیون جهانی پتروشیمی پنجشنبه ۳ تیر در رابطه با کارگران اعتصابی در پارس جنوبی و تهران و سایر نقاط ایران اطلاعیه‌یی صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در ایران موج اعتصابات که بیش از هزاران کارگر نفت و پتروشیمی را شامل می‌شود بار گذشته از مرداد ماه سال قبل آغاز شد و کارفرما را وادار به افزایش دستمزد و بهبود شرایط زندگی آنها کرد.»
مشاور دبیرکل این کنفدراسیون در این اطلاعیه ضمن حمایت از خواست تغییر نوبت کاری به ۲۰روز کار و ۱۰روز مرخصی اعلام کرده که ]«برادران ایرانی ما یکبار دیگر نشان دادند که در مقابله با سرکوب چه شجاعتی دارند و با عمل دسته‌جمعی خود، از خود و مطالباتشان دفاع می‌کنند تا شرایط کار و زندگی‌شان بهتر گردد.»
این کنفدراسیون در انتها به کارگران اعتصابی درود می‌فرستد و اعلام می‌دارد“ در کنار کارگران ایران و با همبستگی بیشتر برای تحقق خواست و مطالباتشان مبارزه می‌کند. ”

جمعه چهارم تیر۱۴۰۰