سایت نشنال روز ۶تیرماه نوشت: انتظار می‌رود که یکپارچگی قدرت سخت‌سرها در ایران پس از انتخاب ابراهیم رئیسی، چشم‌انداز توافق اتمی با جامعه جهانی و نهایتاً آهنگ بهبود وضعیت اقتصادی کشور را محدود کند.
انستیتو امور مالی جهانی گفت در صورتی که یک توافق بلندپروازانه انجام شود، اقتصاد ایران ممکن است تا سطح ۴/۳درصد در سال جاری و ۵/۹درصد در سال۲۰۲۲ رشد کند.
بهر حال کاهش چشم‌انداز انجام توافق، بهبود شرایط اقتصادی کشور را محدود کرده، رشد تولید ناخالص داخلی را تا ۳/۵درصد در سال جاری و ۱/۴درصد در سال۲۰۲۲کاهش خواهد داد.
اگر #تهران به یک توافق نرسد و تحریم‌های کنونی پابرجا بمانند، رشد ۳/۶درصدی سال۲۰۱۹ – به سطح ۱/۸ درصد در سال جاری و ۱/۶درصد در سال۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.
این انیستیتو در نوشته‌ای از سوی رئیس آن، اقتصاددان، گابریس ایرادیان و کلی لوری معاون بخش سیاست‌ها و تحقیقات گفت: ”موضع کنونی رژیم ایران بازگشت به توافق سال۲۰۱۵ بدون تغییر مفاد آن است. حتی اگر توافقی انجام شود که بیشتر تحریم‌های اقتصادی و مالی برداشته شوند، ممکن است سیاست‌های محافظه کارانه رئیسی در امور خارجی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از اروپا و آمریکا را منصرف کند“.

دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰