عمویی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم نسبت به ادامه سیستم نظارتی آژانس انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران تعهدی فراتر از پادمان در قبال به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد و تصور آقای گروسی از تمدید توافق سه ماه ایران و آژانس تصور غلطی است (سایت مجلس رژیم ۷تیر).

وی همکاری با آژانس را مشروط به خواسته‌های دست‌نیافتنی رژیم در روند مذاکرات دانست و در این رابطه گفت: تا اینجای کار نیز همکاریهای (رژیم) ایران و (IAEA) فراتر از تعهدات بین‌المللی و رسمی بوده و کشورمان تنها به پادمان پایبند است و این‌که تصمیم بگیریم تصاویر تأسیسات هسته‌یی ذخیره بشود یا خیر مربوط به خودمان است و این تصمیم بر مبنای پیشرفت مذاکرات اتخاذ می‌شود.

نماینده مجلس رژیم در ادامه افزود: این‌که آقای گروسی تصور کند ما تعهدی فراتر از پادمان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داریم تصور غلطی است و تا امروز نیز بیشترین بازرسیهای این آژانس از جمهوری اسلامی ایران بوده که متأسفانه خروجی مطلوبی برای ما نداشته و آژانس رفتار تعاملی مثبتی نداشته و به‌طور مستمر ادعاهای جدیدی مطرح کردند. شش دور مذاکره برجامی در هیأت تطبیق در حال بررسی است و نتیجه بررسیها از سوی تیم مذاکره‌کننده اعلام خواهد شد و در همین چارچوب نیز مورد آینده در تعامل ما با آژانس تصمیم‌گیری خواهد شد.

دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰