شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت با تاکید بر اینکه دیگر مانند بردگان کار نمی‌کنیم، بهبود محیط کار ناامن و وضعیت غیرقابل تحمل خوابگاه‌ها را جزو مطالبات جدی کارگران اعلام کرد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در گزارشی نوشت: موضوع اعتصاب سراسری ما کارگران نفت، اعتراض به این شرایط وحشتناک و غیر قابل تحمل زندگی در خوابگاه‌ها است.

این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواهیم کرد.

این گزارش می‌افزاید: زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما کارگران و همه مردم است. گذشت زمانی که ما چون بردگان کار کنیم و از زمین ثروت بیرون بکشیم تا عده‌ای نجومی تل انبار کنند.

جمعه ۱۱تیرماه ۱۴۰۰