به گزارش خبرگزاری آناتولی پلیس ترکیه در گذرگاه مرزی گوربولاغ شهر دوغوبایزید استان آغری ۴۶۲ کیلوگرم هروئین از یک تریلی که از ایران وارد کشور شده بود، کشف کرد.
راننده تریلی فردی به اسم (عزیز. پ) بوده و قصد داشت از طریق ترکیه به سوئیس برود که در پی بازرسی پلیس مرزی ترکیه ۴۶۲کیلوگرم هروئین از تریلی کشف شد.
مواد مخدر فوق در باک سوخت تریلی جاسازی شده بود.
تحقیقات دادستانی کل دوغوبایزید در این رابطه آغاز شده است.

 سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰