به قلم : پیتر تاس از یورو آسیا ؛ آمریکا
در تاریخ ۵ جوالی ؛ من این امکان را داشتم که ترتیب یک مصاحبه با یک کارگر ایرانی
که یکی از کارکنان در صنایع گاز و نفت است و در منطقه جنوب ایران مستقر است را
بدهم. این مصاحبه در رابطه با اعتصاب بزرگی ترتیب داده شد که به صورت سراسری
در هفته های اخیر برگزار شده است.
در زیر متن کامل این مصاحبه را که از طرف سایت یورو آسیا ترتیب داده شده مالحظه
میکنید.
سوال ۱ -شغل شما چیست و چه کار میکنید؟ آیا شما خودتان در اعتصاب کارگران و کارمندان
نفت و گاز شرکت دارید ؟
جواب-با تشکر از شما و همکارانتان در رسانه تان که این فرصت را در اختیار من گذاشته اید که بتوانم
صدای کارگران و کارکنان ایرانی ؛ بخصوص کارگران بخش نفت و گاز و پتروشیمی باشم . با تشکر از شما
برای این که میتوانم از طریق شما پیام خودم را از طریق رسانه شما به بقیه و همچنین امیدوارم که بتوانم
به بقیه مطبوعات دنیا و در نتیجه به کشورهای دیگر و مقامات و مسئوالن این کشورها و سازمان های بین
المللی برسانم.
با توجه به محدودیت رسانه ای در ایران برای بخش کارگران و انتشار خبرهای ما کارگران ؛ امیدوارم که
شما بتوانید این مسایل و مشکالت همه جانبه کارگران ایران را در عرصه ی جهانی و بین المللی و حامیان
کارگران بازتاب دهید تا بدانند که در ایران وضعیت کار و زندگی و معیشت کارگران به چه صورت وخیم ی
میباشد.
من فرشاد هستم . من یک کارگر فصلی و پیمانی هستم که در بخش نفت و گاز و پتروشیمی در
جنوب کشور و در منطقه پارس جنوبی واقع در عسلویه در استان بوشهر در جنوب ایران ؛ مشغول
به کار هستم.
من خودم در اعتصابات سال گذشته حضور داشتم و امسال هم از همان روزهای اول و با شروع اعتصابات و
اعتراضات کارگری دست از کار کشیدم و به خانه و شهر محل سکونتم برگشتم و تا آخر هم تا رسیدن به
خواسته هایمان در کنار دیگر همکاران و دوستانم میمانم. من امیدوارم که کمپین ۱۴۰۰ که به کمپین
۱۰.۲۰ معروف شده به ثمر برسد و مسوالن به خواسته های به حق کارگران توجه کنند و در کنار کارگران
باشند نه اینکه رو در روی آنها قرار بگیرند. سوال۲-اعتصاب شما از چه زمانی شروع شده است؟

و هدف شما از این اعتصاب چیه و خواسته
های شما چیست؟
جواب – اعتصابات دو هفته ی قبل شروع شده و هدف و خواسته های همه کارگران و بخصوص کارگران و
صنعتگران در بخش گاز و نفت و پتروشیمی که بیشتر در مناطق جنوبی کشور ایران هستند که وضعیت
آب و هوایی گرم و بسیار سختی برای کار کردن دارد. این خواسته ها؛ خواسته های به حقی هستند و
خواسته هایی هستند که برآورده کردن آنها هزینه کمی برای شرکتها و مسوالن دارد .
این خواست ها عبارتند از :
الف- باتوجه به سختی و شرایط کاری در گرمای مناطق جنوبی مثل خوزستان و بوشهر و بندرعباس خواسته
های کارگران کاهش تعداد روزهای کاری از ۲۴ روز به ۲۰ روز در ماه میباشد.
ب- افزایش دستمزدها با توجه به تورم و گرانی های مواد و اقالم مورد نیاز برای زندگی .
ج- کوتاه شدن نقش و دست پیمانکاران و واسطه ها .
د- امنیت شغلی و قراردادهای طوالنی و مدت دار از روزهای اول استخدام .
ه- پرداخت حقوق ها در موعد مقرر و ماه به ماه .
و- فراهم کردن امکانات خوابگاهی و رفاهی و غذایی برای کارگران از طرف شرکتها .
سوال۳-اعتصاب شما و همکارانتان و کارگران در چه مناطق و شهرهایی جریان دارد؟ و حدودا
در چند شهر و استان این اعتصاب درجریان است؟
جواب-اعتصابات تقریبا در اکثر مناطق کشور در جریان هستند ولی کانون اصلی اعتصابات در مناطق جنوبی
کشور است که در این موقع از سال شرایط بسیار سختی برای کار کردن دارند و گرمای طاقت فرسا و باالی
۵۰ درجه را دارند. .از تاریخ ۹ ژوئن ؛ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ اعتصابات شروع شده و اعتصابات در روزهای اولیه
در ۸ استان کشور در جریان بوده و طی این چند روز هم شهرها و شرکتها و بخشهای دیگری به غیر از
کارگران بخش صنعت نف ت و گاز و پتروشیمی مثل دامداران و بازنشستگان و شرکتهای اتوبوسرانی و
کامیونداران و معلمان نیز به اعتصابات پیوسته اند و از اعتصاب کارگران حمایت کرده اند . حتی جامعه
پزشکی کشور نیز از اعتصابات حمایت کرده اند و قول پیوستن به اعتصابات را در روزهای آینده داده اند
.استانهای بوشهر .خوزستان .بندرعباس .اصفهان .کرمان .اراک .ایالم .لرستان .تهران .آذربایجان غربی و
چندین شهر از استانهای دیگر در حال حا ضر در اعتصاب به سر میبرند.
سوال۴-مقداری در مورد وضعیت اقتصادی و زندگی و معیشتی خودتان و خانواده تان و بقیه
همکاران و کارگران بگویید؟جواب-من حدود ۱۴ سال است که در بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مشغول به کارم و تقریبا
وضعیت مالی و معیشتی ۹۰ درصد از کارگران این بخش شبیه به هم هستند . ما در فراهم کردن امکانات
اولیه برای یک زندگی ساده یا مخارج زندگی خود و خانواده ناتوانیم .به دلیل تورم باال و گرانی روزانه تقریبا
هر چیزی بخصوص اقالم مورد نیاز پایه ای و پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و پایین بودن حقوق مان و
کم بودن دستمزدها هیچ کارگری از وضعیت کاری و شغلی خود راضی نیست و هیچ راهی به جز اعتصاب
و دست کشیدن از کار نداریم زیرا هیچ قانون یا مسئول و مدیری در ایران و در دولت این کشور از کارگران
حفاظت و حمایت نمیکند . آنها به هیچ وجه از مشکالت وحشتناک ما کارگران و شرایط زندگی ما خبر
ندارند .طبقه کارگران ایران تا زمانی که صاحب اتحادیه های کارگری و سندیکاها از میان خود کارگران
نباشند مشکالت کارگران حل نمیشود و روز به روز بر مشکالتشان افزوده میشود. تا زمانی که سیستم برده
داری حاکم در ایران که بر طبقه کارگران تحمیل شده است ؛ عوض نشود و از بین نرود مشکالت کارگران
ادامه دارد. با توجه به اینکه من خودم سابقه حضور و کارکردن در چند پروژه خارج از کشور ایران داشته ام
و شاهد توانمندیهای صنعتگران و کارگران ایرانی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بوده ام ؛ من مطمئنم
که کارگران فنی و متخصص و صنعتگر ایرانی جزو نابغه ها و برترین کارگران فنی و صنعتگر هستند. ولی
متاسفانه کارگران گرفتار مافیای قدرت و ثروت و باند بازی و رشوه و رانت خواری و رابطه بازی در داخل
کشور شده اند. حق کارگر ایرانی باید بسیار محترم شمرده شود و با اتحاد و برادری کارگران ایرانی دست
در دست هم و در کنار هم تا احقاق حقوق به حق خود محکم و استوار میمانیم و تا به نتیجه رسیدن
خواسته هایمان به اعتصابات ادامه میدهیم.
سوال۵-وضعیت سایر اقشار در ایران مثل معلمان و بازنشستگان و کشاورزان را هم برای ما
مقداری توضیح بدهید؟
جواب-در وضعیت حال ح اضر ایران و با توجه به تورم و گرانی و پایین بودن دستمزدها و بی ارزش شدن
پول ملی تقریبا در حدود ۸۰ درصد از مردم ایران از وضعیت موجود در کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و سیاسی نا راضی هستند . قشر مرفه در ایران در حدود۱۰ درصد از جمعیت مردم ایران هستند
و حدود ۳۰ درصد مردم ایران جزو طبقه متوسط هستند و ۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند . ما
هر ماه و هر هفته شاهد اعتراضات و اعتصابات در بخشهای مختلف هستیم . با توجه به منابع و ذخایر بزرگ
معدنی و گاز و نفت که در ایران وجود دارند این گونه زندگی کردن و درد و رنج داشتن شایسته ی مردم
ایران نیست. ما شایسته زندگی بهتر و شرایط کاری بهتری هستیم.
سوال۶ -در حالیکه به گفته رسانه های خارجی؛ مردم ایران مشارکت بسیار کمی در انتخابات
اخیر داشتند ابراهیم رییسی از طرف خامنه ای به عنوان رییس جمهور آینده ایران مشخص شده است؛ نظر شما در مورد انتخابات اخیر در ایران چیست؟ ضمنا ؛ نظر شما و مردم ایران در مورد
رییسی که میگویند در قتل هزاران زندانی سیاسی در ایران دست داشته است چیست؟
جواب-در مورد انتخابات این دوره ریاست جمهوری و انتخابات شوراها ؛ من شاهد بودم که در روز انتخابات
حضور مردم تا چه اندازه کم رنگ بود و در تمام استانها و شهرهای کشور شرکت در انتخابات کمتر از ۲۰
درصد بود و اگر انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها نبود حضور مردم برای انتخابات
ریاست جمهوری کمتر از ۱۰ درصد بود که این خود نشانه و دلیل بسیار قوی و محکم از نارضایتی و نا
امیدی مردم از دولت است و خود نشانه ی بارزی بود که مردم چقدر ناراضی و ناامید از این حکومت و دولت
و این سیستم هستند . از دو سال پیش اکثر مردم ایران میدانستند که رییسی به عنوان رییس جمهور برای
سال جدید منصوب خواهد شد .
مردم ایران رییسی را به خوبی میشناسند . در مورد نقش او در ماشین سرکوب رژیم در کشتار مخالفین
سیاسی و نقش او در کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال های اخیر از جمله قتل عام زندانیان
سیاسی در سال ۱۳۶۷ که در آنها دست داشته است. مردم ایران خوب میدانند که ۸ سال سخت با رییسی
در پیش رو دارند.
سوال۷-درخواست شما و همکارانتان که در اعتصاب هستید از ارگان های بین المللی برای
رسیدگی به وضعیت کارگران و کارمندان اعتصابی در ایران چیست؟
جواب-با توجه به اینکه طبقه کارگر در ایران دارای قدرت رسانه ای و یا اتحادیه و سندیکایی نیستند و
استاتویی ندارند؛ و از طرف دیگر رژیم به صورت مستمر ما را مورد تهدید و ارعاب قرار میدهد و وعده های
توخالی میدهد و خبرها و گزارشات غلط و دروغ منتشر میکند ؛ بنابراین از طرف دیگر برای ما بسیار سخت
است که صدای خودمان را در ایران و یا خارج از ایران برسانیم و صدای آنها به گوش کسی نمیرسد. من به
نمایندگی از کارگران ایران از شما میخواهم که صدای ما و خواسته های ما را به گوش رسانه های بین
المللی و اتحادیه های کارگری برسانید. من امیدوارم که روزی برسد که کارگران ایرانی هم مانند کارگران
همه کشورهای دیگر در جهان بتوانند زندگی خوب و خوش و راحتی داشته باشند و بتوانند به آرزوهایشان
برسند .
در انتها باز هم از شما از این که این فرصت را در اختیار من قرار دادید تا صدا و خواسته های کارگران ایرانی
را باز گو کنم تشکر میکنم.

Iranian Petroleum Workers On Strike: Interview – Eurasia Review

سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰