شرکت امنیت سایبری در انگلستان گفت کارشناسان خاورمیانه از طریق وب‌سایت دانشکده مطالعات شرق شناسی و آفریقا هدف قرار گرفتند.
تایمز مالی۲۲تیر گزارش داد: به‌گفته شرکت امنیت سایبری پروف پویینت(Proofpoint) هکرهای رژیم ایران برای انجام یک کار جاسوسی آنلاین که متخصصان خاورمیانه را هدف قرار می‌داد، خود را به‌عنوان دانشگاهیان دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی لندن جا زده بودند.
لیندی کامرون، مدیرعامل مرکز ملی امنیت سایبری، ماه گذشته هشدار داد رژیم ایران از فناوری دیجیتال برای «خرابکاری و سرقت» از طیفی از سازمان‌های انگلیس استفاده می‌کند.

چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰