روزنامه مردم‌سالاری در مقاله‌ای به تاریخ پنجشنبه ۲۴تیر با عنوان روزی ۴۰۰هزار دوز واکسن کرونا چه شد؟! می‌نویسد «نمکــی روز 23بهمن ســال گذشــته گفته بود «در دو ســه ماه آینده به یکی از قطبهای بســیار مهم تولید واکسن کووید19 در منطقه خودمــان و یکــی از صادر کنندگان مهم این واکســن به جهان خواهیم بود». حالا نه خبری از تولید اســت و نه از واردات و صادرات آن! آمارهای رســمی در ایران نشان می‌دهد کمتر از 5درصد ایرانیان واکســینه شــده‌اند که در مقایسه با کشورهایی نظیــر زیمبــاوه و تونس وضعیت ما بدتر اســت و تنها از افغانســتان و یمن کمی بالاتر هســتیم… مردم موش آزمایشگاهی و سپر انسانی دفاع از آرمانهای خودخواهانه وزیر بهداشــت و سایر مسؤلان در مقابله با واکســن مؤثر کووید ۱۹ شــده‌اند.

از زمان ممنوعیت واردات فایــزر و مدرنا تا امروز مردم ایــران روی خوش ندیدند و حتی چین و روســیه و هند و کوبا و واکســن داخلی هم نتوانســتند کمک زیادی برای مردم ایران باشند. در واقع مــردم ایران در محاصره بیماری قــرار گرفتند در حالیکه مقامات با رونمایی از واکسنهای ایرانی پز می‌دهند! هفت نوع واکســن در ایران رونمایی شده که تنها دردی را که خوب می‌کنند درد منافع مادی است!»
روزنامه حکومتی آرمان نیز در مقاله‌ای به همین تاریخ تحت عنوان تولید واکسن ایرانی ابهام یا واقعیت؟ می‌نویسد «واکسن‌هایی که با آب‌و‌تاب رسانه‌یی در مقابل دوربین‌ها به نمایش درآمده‌اند ماجرای تولید انبوه‌شان و البته اثر‌بخشی و نتایج‌شان نیز هزاران اما‌ و‌ اگر به همراه خود داشته است. البته بگذریم از این‌که، این واکسن‌ها به تأیید سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت نمی‌رسند و این‌که تنها خود مقامات مسئول به این‌که این واکسن‌ها را تأیید می‌کنند بسنده کرده‌اند؛ رقابتهایی که در این عرصه وجود دارد، خود دلیل دیگری است که نمی‌توان به خیلی از صحبت‌های دست‌اندرکاران این واکسن‌ها اطمینان کرد. تاریخ این نحوه مدیریت و عملکرد را به همراه سیاسی کردن واکسیناسیون در ایران فراموش نخواهد کرد. مردمی که اسباب‌بازیهای واکسنی مقامات شده‌اند و هر روز تعداد کثیری از آنها به‌خاطر همین بازی‌ها جان خود را از دست می‌دهند».

پنج شنبه  ۲۴ تیر ۱۴۰۰