به گزارش کولبر نیوز روز پنج‌شنبه تیرماه ١٤٠٠ نیروهای هنگ‌مرزی رژیم مستقر به روی پل دو آب دسته‌ای از کولبران را که می‌خواستند به کولبری بروند را از ماشین پیاده کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که یک نفر از آنها زخمی شد و یکی نفر هم بیهوش شد. هویت کولبر زخمی عبارت است از: خلیل سلیمانی فرزند توفیق و اهل ثلاث‌باباجانی، انورمرادی و خلیل محمودی نیز دو کولبر سالخورده هستند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. هویت کولبری که بیهوش شده تا زمان تنظیم این خبر احراز نشده است.

جمعه ۲۵تیرماه ۱۴۰۰