روزنامه حکومتی همدلی ۲۹تیر به‌نقل از حق شناس مهرهٔ باند مغلوب نسبت به قیام و انقلاب مردمی برای تغییر رفتار نظام هشدار داده و نوشته است: «یکی از مهم‌ترین مخالفان شیوه‌های اصلاحات، مخالفان حاکمیت یا براندازان هستند که شیوه‌ای انقلابی را برای سرنگونی حاکمیت و مقابله با آن و ایجاد تغییرات اساسی دنبال و ترویج می‌کنند. جامعه‌یی که این مشکلات را می‌بیند جامعه‌ای ناراضی است و به‌نحوی نارضایتی در حال رشد است… دو نظریه برای تغییر وجود دارد. یک نظریه انقلاب است که باور دارد وقتی ساختار حاکمیت دچار سختی است و جامعه نسبت به آن روند ناراضی است بهترین رویکرد برای تغییر، توسل به رویکرد انقلاب است… در این وضعیت بهتر است ما هشدار‌های لازم را به حاکمان بدهیم». همدلی در ادامه هم به تمایل جامعه به سمت انقلاب علیه نظام اشاره کرده و افزوده است: «شورش و قیام که بعضاً همراه با هرج و مرج است در این حوزه‌ها مطرح می‌شود».

سه شنبه ۲۹تیرماه ۱۴۰۰