فایل صوتی بازجویی از دژخیم حمید نوری که از اسناد پرونده وی می باشد و در اختیار وکلا و شاکیان پرونده قرار گرفته است، توسط کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در اختیار عموم هموطنان قرار گرفته است.
در این بازجویی به ایمیلیهایی که حمید نوری برای ایرج مصداقی ۱۰ ماه پیش از دستگیری وی ارسال نموده پرداخته شده است. حرف های احمدی نژادی و دریدگی و وقاحت جوابهایی است که این دژخیم که خود یک بازجو و شکنجه گر بوده است تحویل پلیس می دهد!

چهارشنبه ۶مرداد ۱۴۰۰