رسوایی دیگری برای رژیم تروریستی ایران

دادگاهی در اربیل کردستان عراق پس از رسیدگی به پروندە ترور یکی از فرماندەهان حزب دمکرات کوردستان قادرقادری رژیم ایران راآمر و عامل این ترور معرفی کرد و حکم اعدام برای سه تن از تروریست ها صادر نمود.
این پرونده از سال ۱۳۹۶ به جریان افتاد و نخستین بار است تروریست های رژیم ایران که صدها کادر و پیشمرگ و فعال سیاسی را در اقلیم کردستان عراق ترور کرده اند مورد حسابرسی قرار می گیرند.
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دوشنبه ۱۱مرداد۱۴۰۰