به گزارش ایران آزادی اعظم شیرافکن از بازداشت شدگان قیام ۹۸که به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود برای سپری کردن حبس خود به زندان کچویی منتقل شد.
اعظم شیرافکن که در آبان۹۸بهمراه پسرش کیوان باهنر درمنزل شخصی‌شان دستگیر شده بودنددر بیدادگاه به تحمل۶ سال حبس بدلیل اجتماع وتبانی از طریق تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور وتبلیغ علیه نظام محکوم شد.
وی که با وثیقه ۲میلیارد ریالی آزاد شده بودروزشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ برای پیگیری وضعیت پرونده اش به بیدادگاه مراجعه کردبود که درآنجا بازداشت وتوسط مامورین سرکوبگر مورد ضرب وشتم قرارگرفته وبه زندان منتقل شد.

شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰